นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดจันทบุรี และนายสมชาย ผ่องสวัสดิ์ เกษตรอำเภอท่าใหม่
พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานโครงการนำร่องเพิ่มศักยภาพของระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใี่นถิ่นทุรกันดาร
ณ ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ 14 กันยายน 2554