วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นางพลีระษา รักจะโป๊ะ และ นางอาภาพร ช่างถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรท่าใหม่
ร่วมกับ นายสุชาติ จันทร์เหลือง และทีมงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ชี้แจงให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 57 "กลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผล(ลองกอง)เพื่อการส่งออก"
ณ ท่าใหม่ฟาร์ม&โฮมสเตย์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33/1 หมู่ 8 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3949-4288
E-mail : cht_thamai@doae.go.th